Organizácia vyučovania v školskom roku 2021/2022

 

Organizácia vyučovania v školskom roku 2021/2022

Vážení poslucháči Jazykovej školy,

vzhľadom na aktuálny vývoj situácie je Jazyková škola za stanovených hygienických podmienok od septembra 2021 znovu otvorená pre verejnosť a kurzy budú prebiehať prezenčne aj dištančne. Od začiatku školského roka budeme vo všetkých kurzoch používať aj dištančné vzdelávanie. Cieľom je podporiť bežné prezenčné vyučovanie v online-priestore a taktiež v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie mať zabezpečený rýchly prechod na online-vyučovanie.

Upozorňujeme Vás na niekoľko dôležitých bodov:

1. Každý poslucháč je povinný najneskôr do začatia vyučovania preukázať úhradu školného a to zaslaním elektronického potvrdenia o bankovom prevode alebo skenu podacieho lístka z poštovej poukážky (resp. skenu potvrdenia z banky) vyučujúcemu. Spomínané potvrdenie možno zaslať aj na kontaktný e- mail školy. V krajnom prípade sa poslucháč môže potvrdením o zaplatení preukázať osobne na prvej vyučovacej hodine v príslušnom kurze. Bez zaslania potvrdenia o zaplatení alebo osobne doručeného potvrdenia o zaplatení najneskoršie na začiatku prvej hodiny, poslucháč bude z vyučovania vylúčený. Ak ste už platbu zrealizovali a potvrdenie poslali, považujte, prosím tento bod za bezpredmetný.

2. Každý poslucháč a každý zákonný zástupca neplnoletého poslucháča je povinný dodržiavať všetky hygienické opatrenia nariadené ÚVZ, MŠ SR a riaditeľstvom školy a spravovať sa v tejto súvislosti vydanými nariadeniami a predpismi.

3.  Prosíme Vás, vezmite na vedomie, že :

  • do priestorov školy a triedy nebude môcť vstúpiť žiadna osoba, ktorá vykazuje prejavy typické pre ochorenie COVID, napr. zvýšená teplota alebo horúčka, kašeľ, nádcha, výtok z očí, uší, kožná vyrážka a pod. 

  • do budovy školy nie je možné vstupovať a po budove školy sa pohybovať voľne; vstup do budovy a pohyb v priestoroch školy je obmedzený príslušnými hygienickými predpismi a ďalšími nariadeniami a odporúčaniami ÚVZ, MŠ SR a riaditeľstva školy

  • do budovy školy budú môcť vstupovať len poslucháči, učitelia, zamestnanci školy a vopred ohlásené osoby v stanovenom čase

  • na vyučovanie nebude pripustený nielen žiaden poslucháč s prejavmi typickými pre ochorenie COVID, ale ani poslucháč, ktorý je v karanténe, resp. je testovaný na ochorenie COVID a výsledok testu nie je ešte známy alebo je pozitívny

  • do priestorov školy a triedy nebudú môcť vstupovať osoby bez rúška, preto je potrebné pamätať na jeho zabezpečenie 

  • bude pravdepodobne potrebné, aby každý poslucháč, resp. zákonný zástupca neplnoletého poslucháča pred začiatkom vyučovania vyhlásenie o zdravotnom stave, resp. bezpríznakovosti poslucháča pred začiatkom vyučovania, resp. po absencii na vyučovaní

  • vyžadujeme, aby poslucháči, resp. zákonní zástupcovia neplnoletých poslucháčov dôsledne a bezodkladne nahlasovali vyučujúcim a škole dôvod neprítomnosti poslucháča na vyučovaní, najmä pokiaľ ide o zdravotné dôvody, zvlášť vtedy, ak by sa u nich vyskytlo podozrenie na ochorenie s prejavmi typickými aj pre COVID

  • je možné, že v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie a ďalších nariadení ÚVZ a vlády SR, škola za istých okolností prejde dočasne z prezenčnej formy vyučovania do dištančnej formy a neskôr sa zasa dištančná forma zmení na prezenčnú, pričom obe formy vyučovania budú považované za plnohodnotné a rovnocenné a zmena formy vyučovania alebo striedanie foriem vyučovania sa nebude považovať za relevantný dôvod na vrátenie školného, alebo poskytovanie iných výhod.


 

Tešíme sa na Vás!