Mimoškolské aktivity

Jazyková škola Užhorodská vykonáva a usporiadáva počas školského roka množstvo mimoškolských aktivít, ktoré majú za úlohu zatraktívniť štúdium cudzích jazykov, imitovať reálne prostredie a spríjemniť kultúru vyučovania. Tieto aktivity sú vnímané ako atraktívne z pohľadu žiakov, študentov ako aj samotnými pedagógmi. Medzi najobľúbenejšie aktivity patria:

Jazykovo poznávací zájazd: Jazyková škola Užhorodská každoročne organizuje pre svojich poslucháčov a priateľov školy jazykovo - poznávací zájazd. V roku 2015 sme ako destináciu zvolili Španielsko  - Barcelonu. Počas zájazdu poslucháči aktívne využívajú svoje jazykové zručnosti, spoznávajú reálie a kultúru danej krajiny, regiónu.

Za predchádzajúce obdobia poslucháči navštívili v školskom roku 2004/2005 jazykovo poznávací zájazd do Londýna pre žiakov divadelnej triedy a niektorých dlhoročných poslucháčov školy. Na zájazde sa zúčastnil aj učiteľ z družobnej školy Sir Roger Manhood’s School zo Sandwich pán David Thomas. Oboznámil s novými trendmi vo výučbe anglického jazyka, ktoré aplikujeme na našej Jazykovej škole.

V školskom roku 2005/ 2006 bol zorganizovaný jazykovo poznávací zájazd do Kodane spojený s jazykovým kurzom. Zúčastnili sa na ňom dlhoroční poslucháči podľa vlastného záujmu.

V školskom roku 2006/2007 sa uskutočnil poznávací zájazd do Dublinu.

V školskom roku 2007/2008 sme zorganizovali poznávací zájazd do Manchestru a Edinburghu – Veľká Británia.

V školskom roku 2008/2009 sa uskutočnil jazykovo-poznávací zájazd do Londýna.

V školskom roku 2009/2010 sa uskutočnil jazykovo-poznávací zájazd do Cardiff – Wales.

Počas týchto zájazdov sa študenti zoznamujú nie len s reálnymi podmienkami krajiny a komunikácie, ale zároveň nadväzujú bližšie vzájomné väzby. Viď: http://www.sjske.sk/?page_id=301&nggpage=12

Jazykové súťaže

Medzi ďalšie mimoškolské aktivity patria jazykové súťaže, veľmi obľúbenou sa stala súťaž malých dramatických predstavení  s názvom Images http://www.sjske.sk/?page_id=1522 , na ktorej sa zúčastňujú žiaci Jazykovej školy Užhorodská a žiaci ZŠ z mesta Košice a okolia. Novinkou v roku 2015 bola súťaž zameraná na hľadanie jazykového talentu s názvom Jazykový talent z Košíc, ktorá v roku 2015 mala premiéru a stretla sa s veľmi kladným postojom zo strany pedagógov ZŠ ako aj samotných študentov. Viď: http://www.sjske.sk/?page_id=1449

Projektové práce

V priebehu školského roka sa usporiadajú rôzne projektové práce k výnimočným dňom, ako napríklad: Valentín, Deň matiek, St. Patric day, Halloween, Vianočná atmosféra a iné, kde žiaci prezentujú svoje práce v cudzích jazykoch.

V mesiaci máj/jún sa koná na Jazykovej škole Užhorodská Konverzačná súťaž, kde žiaci školy „súperia“ a predvádzajú svoje jazykové zručnosti a získavajú tým potrebný pocit súťaživosti.

Vianočná akadémia

V neposlednom rade je nutné spomenúť Vianočnú akadémiu. Každoročne v čase Vianoc je pre žiakov, poslucháčov a priateľov školy pripravená akadémia, počas ktorej vystupujú žiaci Jazykovej školy s ich vianočnými divadielkami, navodia atmosféru Vianoc a spríjemnia tak hektické obdobie ich rodičom či priateľom. Zároveň sú poslucháči a priatelia školy oboznámení s prácou Jazykovej školy, jej pedagógov a Združenia poslucháčov a priateľov školy. Táto akadémia má dlhoročnú tradíciu a je neodmysliteľnou súčasťou Jazykovej školy Užhorodská.

Vzdelávanie a spolupráca

Jazyková škola sa zároveň zapája do priateľskej spolupráce s inými vzdelávacími inštitúciami, ako Britská rada, jazykové gymnáziá, jazykové súťaže- Jazykový kvet a iné, aby si neustále udržiavala svoje miesto v oblasti vzdelávania.

Taktiež myslíme aj na našich pedagógov a pedagógov ostatných škôl, pre ktorých každoročne pripravujeme Metodický deň a iné semináre, počas ktorých si pedagógovia vymieňajú skúsenosti, nachádzajú riešenia pre potreby praktickej výučby a diskutujú o aktuálnych témach, tak aby boli oboznámení s modernými vyučovacími metódami a vedeli zvládať každú situáciu vo výchovno-vzdelávacom procese.