Prihlášky ZŠ Krosnianska 2

SPÔSOB PRIHLÁSENIA DO JAZYKOVÝCH KURZOV

 
Vytlačte prihlášku a vyplňte ju ručne

Prihláška do 25 rokov (PDF)      Prihláška nad 25 rokov (PDF)

S vyplnenou prihláškou treba doložiť aj doklad o zaplatení. Spôsob platby si môžete zvoliť šekom alebo internet bankingom. Šek vám dá učiteľ kurzu a údaje na zaplatenie bankovým prevodom sú uvedené nižšie. Vygenerované potvrdenie internet bankingom je plnohodnotný doklad o zaplatení.

alebo
 
Vyplňte prihlášku v excelovskom formulári

Prihláška do 25 rokov  (XLS)

Prihláška od 25 rokov  (XLS)

1.    Vyberte si vhodný jazykový kurz /pokročilosť, termín, učiteľ/ podľa zverejneného rozpisu, máte možnosť konzultácie vhodnosti vybraného kurzu s učiteľom.

2.    Po vybratí vhodného kurzu učiteľ potrebuje vygenerovať a vytlačiť Vašu prihlášku a na to potrebuje Vaše údaje, ktoré môžete odovzdať jedným z dvoch nasledujúcich spôsobov:

a)    doma si poslucháč stiahne vyššie uvedený formulár (podľa vekovej kategórie): a následne ho vyplní. Pri vypĺňaní formulára je nutné dodržať nasledovné pokyny:

-premenovať názov formulára, nazvať formulár priezviskom  a menom poslucháča,

-vo formulári je potrebné vyplniť pozorne všetky kolónky, avšak nerobiť formátové zmeny,

-vyplnený formulár treba odoslať e-mailom na adresu zsk2js@gmail.com do predmetu e-mailu uviesť meno vyučujúceho, jazyk, deň a čas konania kurzu;

b)    alebo priamo v jazykovej škole poslucháč vyplní formulár spolu s učiteľom kurzu na počítači.

3.    Učiteľ kurzu následne vytlačí prihlášku, ktorú poslucháč (u maloletých zákonný zástupca) podpíše.

4.    Na zápis do kurzu musí poslucháč ešte predložiť (osobne alebo poštou na adresu školy) doklad o zaplatení školného, zápisného a ZRPŠ buď šekom alebo vygenerovaným potvrdením z internet bankingu. Bankové údaje na zaplatenie sú uvedené nižšie pri platbe šekom poskytuje šek učiteľ kurzu.

5.    Poslucháčov prijímame do zaplnenia jednotlivých kurzov podľa poradia odovzdávania vyplnených prihlášok spolu s dokladom o zaplatení.

6.    Odovzdaním prihlášky s dokladom o zaplatení je poslucháč prijatý na štúdium.

7.    Po zaplnení kurzu si vyhradzujeme právo zaradiť poslucháča do rovnakého kurzu s iným termínom a učiteľom.

8.    Vyučovanie sa začína od druhého septembrového týždňa. Škola neoznamuje začiatok vyučovania, preto poslucháč nastúpi do kurzu, do ktorého sa zapísal podľa termínu v rozpise kurzov automaticky.

9.    Ak zo strany poslucháča nevyhovuje časovo zvolený kurz pri zápise, po dohovore s vyučujúcim je možné vybrať si iný kurz aj v septembri.

Počas školského roka prebieha zápis v administratívnej časti budovy školy

Školné

 

Údaj pre úhradu školného a ZRPŠ.

Úhradu možno realizovať prostredníctvom internet bankingu a potvrdenie o úhrade treba odovzdať vyučujúcemu.
 
Školné:
IBAN: SK30 5600 0000 0005 0271 0002
Variabilný symbol: (podľa vyučujúceho vid. nižšie)
Popis/správa pre prijímateľa: K2 meno poslucháča
 
ZRPŠ:
IBAN: SK29 0900 0000 0000 8213 5880
Variabilný symbol: (podľa vyučujúceho vid. nižšie)
Popis/správa pre prijímateľa: K2 meno poslucháča
 
Variabilný symbol:
0020  SABOLOVÁ
0021  BRZÁČOVÁ
0022  RIGOVÁ
0023  BADIČOVÁ
0024  VARGOVÁ
0025  ŠTOFKOVÁ
0026  LIU DONG