Jazykové úrovne SERR (CEFR)

Jazykové úrovne  SERR (CEFR)

 

Úroveň  A1        (Úplný začiatočník)

Ak ľudia hovoria pomaly a jasne, rozumiem základné slová a frázy, týkajúce sa mňa, mojej rodiny, práce a podobne.
Komunikujem jednoduchými vetami o základných veciach napr. kúpa cestovného lístku, spýtanie sa na správny smer/cestu. Položím otázku a odpovedi rozumiem, ak je jednoduchá. Čítam a rozumiem jednoduchým oznamom, plagátom, upozorneniam.
Dokážem napísať jednoduchú pohľadnicu, odkaz, vyplniť formulár.

 

Úroveň  A2        (Začiatočník)

Rozumiem najbežnejšej slovnej zásobe v kontexte vecí ktoré sa ma týkajú napr. rodina, práca, nakupovanie, moje mesto.
Orientujem sa v texte inzerátu, oznámenia, krátkej správy, v cestovnom poriadku.
Nadviažem spoločenský kontakt, ale udržať konverzáciu je pre mňa ťažké.
Dokážem napísať jednoduchý list, oznam, poďakovanie.

 

 

Úrovne  B1-B2

Úroveň  B1                 (Mierne pokročilý)

Rozumiem pointe televízneho programu alebo správ o aktuálnych udalostiach.
Zvládnem väčšinu situácií, v ktorých potrebujem hovoriť a rozumieť a ktoré sa vyskytujú počas cestovania alebo bežného každodenného kontaktu.
Dokážem opísať svoje skúsenosti, plány, porozprávať jednoduchý príbeh.
Dokážem napísať jednoduchý súvislý text na témy, ktoré sú mi známe alebo ma osobne zaujímajú.

Úroveň  B2        (Stredne pokročilý)

Dokážem porozumieť dlhšej reči a prednáškam, ak mi je téme dostatočne známa.
Dokážem porozumieť väčšine filmov v spisovnom jazyku a rozumiem knihe v origináli. Dokážem viesť bežný rozhovor s rodenými hovoriacimi, aktívne sa zúčastniť na diskusii na známe témy, pričom vyjadrujem a presadzujem svoje názory, aj keď s gramatickými chybami.
Dokážem napísať podrobný text o témach, ktoré poznám, napíšem referát alebo správu.

 

 

Úrovne  C1-C2

Úroveň  C1        (Pokročilý)

Rozumiem dlhšej reči, aj keď nie je jasne štruktúrovaná a vzťahy sú iba naznačené.
Čítam faktické a literárne texty, pričom rozoznávam rozdiely v štýle.
Dokážem sa vyjadrovať plynulo a spontánne bez zjavného hľadania výrazov, využívam jazyk pružne a účinne pre spoločenské a profesijné účely.
Dokážem jasne a podrobne opísať zložité témy, rozširovať ich o vedľajšie témy, rozvíjať konkrétne body a zakončiť reč vhodným záverom.

 

Úroveň angličtiny C2 (Expert)

Nemám žiadne ťažkosti pri pochopení akéhokoľvek druhu hovoreného jazyka, či už naživo alebo z vysielania.
Ľahko čítam všetky formy písaného jazyka, vrátane abstraktných textov.
Bez námahy sa dokážem zúčastniť na akejkoľvek konverzácii alebo diskusii a dobre ovládam idiomatické a hovorové výrazy.
Dokážem napísať hladko plynúci text v rôznych štýloch, dokážem napísať napr. zhrnutie a recenziu odbornej práce alebo literárneho diela.