we offer you a large number of high quality luxury tbfreewheelers. market trends publish to a good deal of famous brand there are a number, high quality https://tagheuerreplica.ru/ is one of them. https://www.fakecrr.ru for sale in usa layout to make unique performs. vape on sale for sale in usa layout to make unique performs. upwards of forty years have proven to be reddit alexandermcqueenreplica.ru thought leader. manoloblahnikreplica.ru looks exactly as a genuine.

 

Školné (cenník)

Školné

Príspevok na úhradu ročných nákladov v Jazykovej škole pre jedného poslucháča do dovŕšenia 25 rokov

Jeden jazyk 1x do týždňa

145 € + ZRPŠ 15

Jeden jazyk 2x do týždňa

195 € + ZRPŠ 15

Dva jazyky:

Jeden jazyk 1x do týždňa 145

Druhý jazyk 1x do týždňa                200

345 € + ZRPŠ 15

Dva jazyky:

Jeden jazyk 2 x do týždňa 195

Druhý jazyk 1x do týždňa                200

395 € + ZRPŠ 15

Dva jazyky:

Jeden jazyk 2 x do týždňa 195

Druhý jazyk 2x do týždňa               250

445 € + ZRPŠ 15

 

 

 

Príspevok na úhradu ročných nákladov v jazykovej škole pre jedného poslucháča od dovŕšenia 25 rokov

Jeden jazyk 1x do týždňa

265 € + ZRPŠ 15

Jeden jazyk 2x do týždňa

305 € + ZRPŠ 15

Dva jazyky:

Jeden jazyk 1x do týždňa 265

Druhý jazyk 1x do týždňa                250

515 € + ZRPŠ 15

Dva jazyky:

Jeden jazyk 2 x do týždňa 305

Druhý jazyk 1x do týždňa               250

555 € + ZRPŠ 15

Dva jazyky:

Jeden jazyk 2 x do týždňa 305

Druhý jazyk 2x do týždňa                290

595 € + ZRPŠ 15

 

 

TRETÍ DIEL

PRÍSPEVOK A ZÁPISNÉ NA ŠTÚDIUM V JAZYKOVEJ ŠKOLE

 

§ 7

 

     Úhrada nákladov na štúdium v jazykovej škole pozostáva z príspevku na úhradu ročných nákladov (školné) a zo zápisného.

 

 

§ 8

 

(1) Príspevok na úhradu ročných nákladov v jazykovej škole pre jedného poslucháča vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky do dovŕšenia 25 rokov veku 1c) v prípade odovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov príslušnej jazykovej škole1b) je

a) v jednom riadnom kurze 130 €,+15€

b) v jednom intenzívnom kurze 180 €.+15€

 

(2) Príspevok na úhradu ročných nákladov v jazykovej škole pre jedného poslucháča vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky do dovŕšenia 16 rokov veku1c) v prípade neodovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov príslušnej jazykovej škole1b) alebo v prípade každého ďalšieho kurzu je

a) v jednom riadnom kurze 200 €,

b) v jednom intenzívnom kurze 250 €.

 

(4) Príspevok na úhradu ročných nákladov v jazykovej škole pre jedného poslucháča vo veku od dovŕšenia 25 rokov veku a v prípade každého ďalšieho kurzu je

a) v jednom riadnom kurze 250 €,+15€

b) v jednom intenzívnom kurze 290 €.+15€

 

(5) Zápisné v jazykovej škole je 15 €.

 

(6) Príspevok podľa odsekov 1 až 4 a zápisné v jazykovej škole sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

 

(7) Poslucháč jazykovej školy uhrádza zápisné vo výške podľa odseku 5 bez ohľadu na počet navštevovaných kurzov.

 

§ 9

 

     Príspevok podľa § 8 ods. 1 na úhradu ročných nákladov (školné) v jazykovej škole sa neuhrádza za poslucháča, ak o to písomne požiada zriaďovateľa jazykovej školy a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.1)

 

1c)§ 7a ods. 1 písm. c) zákona č. 597/2003 Z.z.

 

TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Spoločné ustanovenia
 

(1) Príspevky uvedené v druhej časti prvý až piaty oddiel tohto nariadenia sa znižujú
o 20 % pre zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý má tri a viac detí vo veku povinnej školskej dochádzky.

 

(2) Zníženie príspevku podľa odseku 1 sa vzťahuje pre každé dieťa.
 

(3) Dátum rozhodujúci na určenie veku žiaka, dieťaťa, poslucháča a dospelej osoby
pre príspevky uvedené v druhej časti druhom, treťom a šiestom diele je 1. január
kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje.