we offer you a large number of high quality luxury tbfreewheelers. market trends publish to a good deal of famous brand there are a number, high quality https://tagheuerreplica.ru/ is one of them. https://www.fakecrr.ru for sale in usa layout to make unique performs. vape on sale for sale in usa layout to make unique performs. upwards of forty years have proven to be reddit alexandermcqueenreplica.ru thought leader. manoloblahnikreplica.ru looks exactly as a genuine.

 

Školné (cenník)

Školné

 

Príspevok na úhradu ročných nákladov v Jazykovej škole pre jedného poslucháča do dovŕšenia 25 rokov

 

Jeden jazyk 1x do týždňa

90 € + ZRPŠ 15 €

 

Jeden jazyk 2x do týždňa

105 € + ZRPŠ 15 €

 

Dva jazyky:

Jeden jazyk 1x do týždňa 90 €

Druhý jazyk 1x do týždňa 160 €

 

250 € + ZRPŠ 15 €

Dva jazyky:

Jeden jazyk 2 x do týždňa 105 €

Druhý jazyk 1x do týždňa 160 €

 

265 € + ZRPŠ 15 €

Dva jazyky:

Jeden jazyk 2 x do týždňa 105 €

Druhý jazyk 2x do týždňa 210 €

 

315 € + ZRPŠ 15 €

 

 

Príspevok na úhradu ročných nákladov v jazykovej škole pre jedného poslucháča od dovŕšenia 25 rokov

 

Jeden jazyk 1x do týždňa

230 € + ZRPŠ 15 €

 

Jeden jazyk 2x do týždňa

270 € + ZRPŠ 15 €

 

Dva jazyky:

Jeden jazyk 1x do týždňa 230 €

Druhý jazyk 1x do týždňa 230 €

 

460 € + ZRPŠ 15 €

Dva jazyky:

Jeden jazyk 2 x do týždňa 270 €

Druhý jazyk 1x do týždňa 230 €

 

500 € + ZRPŠ 15 €

Dva jazyky:

Jeden jazyk 2 x do týždňa 270 €

Druhý jazyk 2x do týždňa 270 €

 

540 € + ZRPŠ 15 €

 

 

 

TRETÍ DIEL


PRÍSPEVOK A ZÁPISNÉ NA ŠTÚDIUM V JAZYKOVEJ ŠKOLE


§ 8


Úhrada nákladov na štúdium v jazykovej škole pozostáva z príspevku na úhradu ročných nákladov (školné) a zo zápisného.


§ 9


(1) Príspevok na úhradu ročných nákladov v jazykovej škole pre jedného poslucháča
vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky do dovŕšenia 25 rokov veku v prípade odovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov príslušnej jazykovej škole je

a) v jednom riadnom kurze 80 €,
b) v jednom intenzívnom kurze 95 €.
4 § 7a ods. 1 písm. c) zákona č. 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

(2) Príspevok na úhradu ročných nákladov v jazykovej škole pre jedného poslucháča
vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky do dovŕšenia 16 rokov veku v prípade
neodovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov príslušnej jazykovej škole alebo v prípade každého ďalšieho kurzu je
a) v jednom riadnom kurze 150 €,
b) v jednom intenzívnom kurze 200 €.


(3) Príspevok na úhradu ročných nákladov v jazykovej škole pre jedného poslucháča od 16 rokov do dovŕšenia 25 rokov veku v prípade neodovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov príslušnej jazykovej škole alebo v prípade každého ďalšieho kurzu je
a) v jednom riadnom kurze 150 €,
b) v jednom intenzívnom kurze 200 €.


(4) Príspevok na úhradu ročných nákladov v jazykovej škole pre jedného poslucháča
vo veku od dovŕšenia 25 rokov veku a v prípade každého ďalšieho kurzu je
a) v jednom riadnom kurze 220 €,
b) v jednom intenzívnom kurze 260 €.


(5) Zápisné v jazykovej škole je 10 €.


(6) Príspevok podľa odsekov 1 až 4 a zápisné v jazykovej škole sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.


(7) Poslucháč jazykovej školy uhrádza zápisné vo výške podľa odseku 5 bez ohľadu na počet navštevovaných kurzov.


§ 10


Príspevok podľa § 9 ods. 1 na úhradu ročných nákladov v jazykovej škole sa neuhrádza za poslucháča, ak o to písomne požiada zriaďovateľa jazykovej školy a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

 

 

TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Spoločné ustanovenia
 

(1) Príspevky uvedené v druhej časti prvý až piaty oddiel tohto nariadenia sa znižujú
o 20 % pre zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý má tri a viac detí vo veku povinnej školskej dochádzky.

 

(2) Zníženie príspevku podľa odseku 1 sa vzťahuje pre každé dieťa.
 

(3) Dátum rozhodujúci na určenie veku žiaka, dieťaťa, poslucháča a dospelej osoby
pre príspevky uvedené v druhej časti druhom, treťom a šiestom diele je 1. január
kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje.