Školné (cenník)

Školné

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach , ktorých zriaďovateľom je mesto Košice je ročné školné a zápisné v Jazykovej škole nasledovné:

Príspevok na úhradu ročných nákladov v Jazykovej škole pre jedného poslucháča

do dovŕšenia 16 rokov

Jeden jazyk 1x do týždňa

74 € + ZRPŠ 10 €

Jeden jazyk 2x do týždňa

90 € + ZRPŠ 10 €

Dva jazyky:

Jeden jazyk 1x do týždňa 74 €

Druhý jazyk 1x do týždňa 107 €

181 € + ZRPŠ 10 €

Dva jazyky:

Jeden jazyk 2 x do týždňa 90 €

Druhý jazyk 1x do týždňa 107 €

197 € + ZRPŠ 10 €

Dva jazyky:

Jeden jazyk 2 x do týždňa 90 €

Druhý jazyk 2x do týždňa 157 €

247 € + ZRPŠ 10 €

 

Príspevok na úhradu ročných nákladov v Jazykovej škole pre jedného poslucháča

od 16 rokov do dovŕšenia 25 rokov veku

Jeden jazyk 1x do týždňa

74 € + ZRPŠ 10 €

Jeden jazyk 2x do týždňa

90 € + ZRPŠ 10 €

Dva jazyky:

Jeden jazyk 1x do týždňa 74 €

Druhý jazyk 1x do týždňa 157 €

231 € + ZRPŠ 10 €

Dva jazyky:

Jeden jazyk 2 x do týždňa 90 €

Druhý jazyk 1x do týždňa 157 €

247 € + ZRPŠ 10 €

Dva jazyky:

Jeden jazyk 2 x do týždňa 90 €

Druhý jazyk 2x do týždňa 207 €

297 € + ZRPŠ 10 €

 

 

Príspevok na úhradu ročných nákladov v jazykovej škole pre jedného poslucháča

od dovŕšenia 25 rokov

Jeden jazyk 1x do týždňa

207 € + ZRPŠ 10 €

Jeden jazyk 2x do týždňa

257 € + ZRPŠ 10 €

Dva jazyky:

Jeden jazyk 1x do týždňa 207 €

Druhý jazyk 1x do týždňa 207 €

414 € + ZRPŠ 10 €

Dva jazyky:

Jeden jazyk 2 x do týždňa 257 €

Druhý jazyk 1x do týždňa 207 €

464 € + ZRPŠ 10 €

Dva jazyky:

Jeden jazyk 2 x do týždňa 257 €

Druhý jazyk 2x do týždňa 257 €

514 € + ZRPŠ 10 €

 

 

 

TRETÍ DIEL


PRÍSPEVOK A ZÁPISNÉ NA ŠTÚDIUM V JAZYKOVEJ ŠKOLE

 

§ 7

 

Úhrada nákladov na štúdium v jazykovej škole pozostáva z príspevku na úhradu ročných nákladov (školné) a zo zápisného.

 

§ 8

 

(1) Príspevok na úhradu ročných nákladov v jazykovej škole pre jedného poslucháča vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky do dovŕšenia 25 rokov veku1c) v prípade odovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov príslušnej jazykovej škole1b) je

 

a) v jednom riadnom kurze 67 €,

b) v jednom intenzívnom kurze 83 €.

 

(2) Príspevok na úhradu ročných nákladov v jazykovej škole pre jedného poslucháča vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky do dovŕšenia 16 rokov veku1c) v prípade neodovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov príslušnej jazykovej škole1b) alebo v prípade každého ďalšieho kurzu je

 

a) v jednom riadnom kurze 100 €,

b) v jednom intenzívnom kurze 150 €.

 

(3) Príspevok na úhradu ročných nákladov v jazykovej škole pre jedného poslucháča od 16 rokov do dovŕšenia 25 rokov veku1c) v prípade neodovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov príslušnej jazykovej škole1b) alebo v prípade každého ďalšieho kurzu je

 

a) v jednom riadnom kurze 150 €,

b) v jednom intenzívnom kurze 200 €.

 

(4) Príspevok na úhradu ročných nákladov v jazykovej škole pre jedného poslucháča vo veku od dovŕšenia 25 rokov veku a v prípade každého ďalšieho kurzu je

 

a) v jednom riadnom kurze 200 €,

b) v jednom intenzívnom kurze 250 €.

 

(5) Zápisné v jazykovej škole je 7 €.

 

(6) Príspevok podľa odsekov 1 až 4 a zápisné v jazykovej škole sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

 

(7) Poslucháč jazykovej školy uhrádza zápisné vo výške podľa odseku 5 bez ohľadu na počet navštevovaných kurzov.

 

§ 9

 

Príspevok podľa § 8 ods. 1 na úhradu ročných nákladov (školné) v jazykovej škole sa neuhrádza za poslucháča, ak o to písomne požiada zriaďovateľa jazykovej školy a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.1)

 

1c)1c) § 7a ods. 1 písm. c) zákona č. 597/2003 Z. z.