we offer you a large number of high quality luxury tbfreewheelers. market trends publish to a good deal of famous brand there are a number, high quality https://tagheuerreplica.ru/ is one of them. https://www.fakecrr.ru for sale in usa layout to make unique performs. vape on sale for sale in usa layout to make unique performs. upwards of forty years have proven to be reddit alexandermcqueenreplica.ru thought leader. manoloblahnikreplica.ru looks exactly as a genuine.

Školné (cenník)

Školné

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach , ktorých zriaďovateľom je mesto Košice je ročné školné a zápisné v Jazykovej škole nasledovné:

Príspevok na úhradu ročných nákladov v Jazykovej škole pre jedného poslucháča

do dovŕšenia 16 rokov

Jeden jazyk 1x do týždňa

74 € + ZRPŠ 10 €

Jeden jazyk 2x do týždňa

90 € + ZRPŠ 10 €

Dva jazyky:

Jeden jazyk 1x do týždňa 74 €

Druhý jazyk 1x do týždňa 107 €

181 € + ZRPŠ 10 €

Dva jazyky:

Jeden jazyk 2 x do týždňa 90 €

Druhý jazyk 1x do týždňa 107 €

197 € + ZRPŠ 10 €

Dva jazyky:

Jeden jazyk 2 x do týždňa 90 €

Druhý jazyk 2x do týždňa 157 €

247 € + ZRPŠ 10 €

 

Príspevok na úhradu ročných nákladov v Jazykovej škole pre jedného poslucháča

od 16 rokov do dovŕšenia 25 rokov veku

Jeden jazyk 1x do týždňa

74 € + ZRPŠ 10 €

Jeden jazyk 2x do týždňa

90 € + ZRPŠ 10 €

Dva jazyky:

Jeden jazyk 1x do týždňa 74 €

Druhý jazyk 1x do týždňa 157 €

231 € + ZRPŠ 10 €

Dva jazyky:

Jeden jazyk 2 x do týždňa 90 €

Druhý jazyk 1x do týždňa 157 €

247 € + ZRPŠ 10 €

Dva jazyky:

Jeden jazyk 2 x do týždňa 90 €

Druhý jazyk 2x do týždňa 207 €

297 € + ZRPŠ 10 €

 

 

Príspevok na úhradu ročných nákladov v jazykovej škole pre jedného poslucháča

od dovŕšenia 25 rokov

Jeden jazyk 1x do týždňa

207 € + ZRPŠ 10 €

Jeden jazyk 2x do týždňa

257 € + ZRPŠ 10 €

Dva jazyky:

Jeden jazyk 1x do týždňa 207 €

Druhý jazyk 1x do týždňa 207 €

414 € + ZRPŠ 10 €

Dva jazyky:

Jeden jazyk 2 x do týždňa 257 €

Druhý jazyk 1x do týždňa 207 €

464 € + ZRPŠ 10 €

Dva jazyky:

Jeden jazyk 2 x do týždňa 257 €

Druhý jazyk 2x do týždňa 257 €

514 € + ZRPŠ 10 €

 

 

 

TRETÍ DIEL


PRÍSPEVOK A ZÁPISNÉ NA ŠTÚDIUM V JAZYKOVEJ ŠKOLE

 

§ 7

 

Úhrada nákladov na štúdium v jazykovej škole pozostáva z príspevku na úhradu ročných nákladov (školné) a zo zápisného.

 

§ 8

 

(1) Príspevok na úhradu ročných nákladov v jazykovej škole pre jedného poslucháča vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky do dovŕšenia 25 rokov veku1c) v prípade odovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov príslušnej jazykovej škole1b) je

 

a) v jednom riadnom kurze 67 €,

b) v jednom intenzívnom kurze 83 €.

 

(2) Príspevok na úhradu ročných nákladov v jazykovej škole pre jedného poslucháča vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky do dovŕšenia 16 rokov veku1c) v prípade neodovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov príslušnej jazykovej škole1b) alebo v prípade každého ďalšieho kurzu je

 

a) v jednom riadnom kurze 100 €,

b) v jednom intenzívnom kurze 150 €.

 

(3) Príspevok na úhradu ročných nákladov v jazykovej škole pre jedného poslucháča od 16 rokov do dovŕšenia 25 rokov veku1c) v prípade neodovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov príslušnej jazykovej škole1b) alebo v prípade každého ďalšieho kurzu je

 

a) v jednom riadnom kurze 150 €,

b) v jednom intenzívnom kurze 200 €.

 

(4) Príspevok na úhradu ročných nákladov v jazykovej škole pre jedného poslucháča vo veku od dovŕšenia 25 rokov veku a v prípade každého ďalšieho kurzu je

 

a) v jednom riadnom kurze 200 €,

b) v jednom intenzívnom kurze 250 €.

 

(5) Zápisné v jazykovej škole je 7 €.

 

(6) Príspevok podľa odsekov 1 až 4 a zápisné v jazykovej škole sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

 

(7) Poslucháč jazykovej školy uhrádza zápisné vo výške podľa odseku 5 bez ohľadu na počet navštevovaných kurzov.

 

§ 9

 

Príspevok podľa § 8 ods. 1 na úhradu ročných nákladov (školné) v jazykovej škole sa neuhrádza za poslucháča, ak o to písomne požiada zriaďovateľa jazykovej školy a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.1)

 

1c)1c) § 7a ods. 1 písm. c) zákona č. 597/2003 Z. z.