Školné (cenník)

Školné na školský rok 2017/2018

Konverzný kurz 30,1260 SKK/EUR

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach , ktorých zriaďovateľom je mesto Košice je ročné školné a zápisné v Jazykovej škole nasledovné:

§ 8

Príspevok na úhradu ročných nákladov v jazykovej škole pre jedného poslucháča vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky do dovŕšenia 25 rokov veku v prípade odovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov príslušnej jazykovej škole je

a) v jednom riadnom kurze 74 €,

b) v jednom intenzívnom kurze 90 €.

Príspevok na úhradu ročných nákladov v jazykovej škole pre jedného poslucháča vo veku od dovŕšenia 25 rokov veku a v prípade každého ďalšieho kurzu je

a) v jednom riadnom kurze 207 €,

b) v jednom intenzívnom kurze 257 €.

Zápisné v jazykovej škole je 7 € a je započítané v príspevku na úhradu ročných nákladov .

§ 9
Príspevok na úhradu ročných nákladov ( školné ) v jazykovej škole sa neuhrádza za poslucháča, ak o to písomne požiada zriaďovateľa jazykovej školy a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

§ 18
Príspevky podľa tohto nariadenia sa znižujú o 20% pre zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý má tri a viac detí vo veku povinnej školskej dochádzky.
Zníženie príspevku sa vzťahuje pre každé dieťa.

 

Prihlášky

Informácie


  • Príďte do Vami vybraného kurzu podľa rozpisu. Na hodine dostanete poštový poukaz na vyplatenie.
  • Školné
  • Postup pri zápise