Prihlášky Užhorodská 8

SPÔSOB PRIHLÁSENIA DO JAZYKOVÝCH KURZOV

 

Prihláška SJS Užhorodská

 

1.    Vyberte si vhodný jazykový kurz /pokročilosť, termín, učiteľ/ podľa zverejneného rozpisu, máte možnosť konzultácie vhodnosti vybraného kurzu s učiteľom.

2.    Po vybratí vhodného kurzu učiteľ potrebuje vygenerovať a vytlačiť Vašu prihlášku a na to potrebuje Vaše údaje, ktoré môžete odovzdať priamo v jazykovej škole poslucháč vyplní formulár spolu s učiteľom kurzu na počítači.

3.    Učiteľ kurzu následne vytlačí prihlášku, ktorú poslucháč (u maloletých zákonný zástupca) podpíše.

4.    Na zápis do kurzu musí poslucháč ešte predložiť (osobne alebo poštou na adresu školy) doklad o zaplatení školného, zápisného a ZRPŠ buď šekom alebo vygenerovaným potvrdením z internet bankingu. Bankové údaje na zaplatenie sú uvedené nižšie pri platbe šekom poskytuje šek učiteľ kurzu.

5.    Poslucháčov prijímame do zaplnenia jednotlivých kurzov podľa poradia odovzdávania vyplnených prihlášok spolu s dokladom o zaplatení.

6.    Odovzdaním prihlášky s dokladom o zaplatení je poslucháč prijatý na štúdium.

7.    Po zaplnení kurzu si vyhradzujeme právo zaradiť poslucháča do rovnakého kurzu s iným termínom a učiteľom.

8.    Vyučovanie sa začína od druhého septembrového týždňa. Škola neoznamuje začiatok vyučovania, preto poslucháč nastúpi do kurzu, do ktorého sa zapísal podľa termínu v rozpise kurzov automaticky.

9.    Ak zo strany poslucháča nevyhovuje časovo zvolený kurz pri zápise, po dohovore s vyučujúcim je možné vybrať si iný kurz aj v septembri.

Počas školského roka prebieha zápis v administratívnej časti budovy školy

Školné

 

Údaj pre úhradu školného a ZRPŠ.

Úhradu možno realizovať prostredníctvom internet bankingu a potvrdenie o úhrade treba odovzdať vyučujúcemu.
 
Školné:
IBAN: SK30 5600 0000 0005 0271 0002
Variabilný symbol: (podľa vyučujúceho vid. nižšie)
Popis/správa pre prijímateľa: meno poslucháča
 
ZRPŠ:
IBAN: SK29 0900 0000 0000 8213 5880
Variabilný symbol: (podľa vyučujúceho vid. nižšie)
Do správy pre prijímateľa treba vždy uviesť: meno poslucháča
 
Variabilný symbol:
0001 LACKOVÁ                      - anglický jazyk
0002 CAPCAROVÁ                - nemecký jazyk
0003 BHUTANI                       - anglický jazyk
0004 TALIANSKY JAZYK       - lektor
0005 BENKÖ                          - anglický jazyk, taliansky jazyk
0006 ARABSKÝ JAZYK         - lektor
0007 BAKAJSA                      - anglický jazyk
0008 BLAŠKOVÁ                   - špamielsky jazyk
0009 MAJERECHOVÁ           - japonský jazyk
0010 PAČUTOVÁ                   - ruský jazyk
0011 SVAJKOVÁ                    - maďarský jazyk
0012 ČÍNSKY JAZYK             - lektor
0013 ČIŽMÁROVÁ                 - anglický jazyk
0014 ANGLICKÝ JAZYK        - lektor
0015 ŠARIŠČANOVÁ            - francúzky jazyk
0016 FRANCÚZKY JAZYK    - lektor
0017 BOHO MERIAČOVÁ     - anglický jazyk
0018 SMOLEJOVÁ                - anglický jazyk
0019 HOLANDSKÝ JAZYK   - lektor