Prihlášky Užhorodská 8

SPÔSOB PRIHLÁSENIA DO JAZYKOVÝCH KURZOV

 

Prihláška do 25 rokov  (XLS)

Prihláška od 25 rokov  (XLS)

1.    Vyberte si vhodný jazykový kurz /pokročilosť, termín, učiteľ/ podľa zverejneného rozpisu, máte možnosť konzultácie vhodnosti vybraného kurzu s učiteľom.

2.    Po vybratí vhodného kurzu učiteľ potrebuje vygenerovať a vytlačiť Vašu prihlášku a na to potrebuje Vaše údaje, ktoré môžete odovzdať jedným z dvoch nasledujúcich spôsobov:

a)    doma si poslucháč stiahne vyššie uvedený formulár (podľa vekovej kategórie): a následne ho vyplní. Pri vypĺňaní formulára je nutné dodržať nasledovné pokyny:

-premenovať názov formulára, nazvať formulár priezviskom  a menom poslucháča,

-vo formulári je potrebné vyplniť pozorne všetky kolónky, avšak nerobiť formátové zmeny,

-vyplnený formulár treba odoslať e-mailom na adresu sjs@sjske.sk do predmetu e-mailu uviesť meno vyučujúceho, jazyk, deň a čas konania kurzu;

b)    alebo priamo v jazykovej škole poslucháč vyplní formulár spolu s učiteľom kurzu na počítači.

3.    Učiteľ kurzu následne vytlačí prihlášku, ktorú poslucháč (u maloletých zákonný zástupca) podpíše.

4.    Na zápis do kurzu musí poslucháč ešte predložiť (osobne alebo poštou na adresu školy) doklad o zaplatení školného, zápisného a ZRPŠ buď šekom alebo vygenerovaným potvrdením z internet bankingu. Bankové údaje na zaplatenie sú uvedené nižšie pri platbe šekom poskytuje šek učiteľ kurzu.

5.    Poslucháčov prijímame do zaplnenia jednotlivých kurzov podľa poradia odovzdávania vyplnených prihlášok spolu s dokladom o zaplatení.

6.    Odovzdaním prihlášky s dokladom o zaplatení je poslucháč prijatý na štúdium.

7.    Po zaplnení kurzu si vyhradzujeme právo zaradiť poslucháča do rovnakého kurzu s iným termínom a učiteľom.

8.    Vyučovanie sa začína od druhého septembrového týždňa. Škola neoznamuje začiatok vyučovania, preto poslucháč nastúpi do kurzu, do ktorého sa zapísal podľa termínu v rozpise kurzov automaticky.

9.    Ak zo strany poslucháča nevyhovuje časovo zvolený kurz pri zápise, po dohovore s vyučujúcim je možné vybrať si iný kurz aj v septembri.

Počas školského roka prebieha zápis v administratívnej časti budovy školy

Školné

 

Údaj pre úhradu školného a ZRPŠ.

Úhradu možno realizovať prostredníctvom internet bankingu a potvrdenie o úhrade treba odovzdať vyučujúcemu.
 
Školné:
IBAN: SK30 5600 0000 0005 0271 0002
Variabilný symbol: (podľa vyučujúceho vid. nižšie)
Popis/správa pre prijímateľa: meno poslucháča
 
ZRPŠ:
IBAN: SK29 0900 0000 0000 8213 5880
Variabilný symbol: (podľa vyučujúceho vid. nižšie)
Do správy pre prijímateľa treba vždy uviesť: meno poslucháča
 
Variabilný symbol:
0001 LACKOVÁ
0002 NJ
0003 BHUTANI
0004 TALIANČINA
0005 BENKÖ
0006 ARABSKÝ JAZYK
0007 BAKAJSA
0008 ŠPANIELSKY JAZYK
0009 JAPONSKÝ JAZYK
0010 RUSKÝ JAZYK
0011 MAĎARSKÝ JAZYK
0012 ČÍNŠTINA
0013 SVAJKOVÁ
0014 NYITRAY
0015 FRANCÚZSKY JAZYK
0016 NÓRSKY JAZYK
0017 HEBREJSKÝ JAZYK
0019 CHORVÁTSKY JAZYK
0027 SMOLEJOVÁ