Prihláška

SPÔSOB PRIHLÁSENIA DO JAZYKOVÝCH KURZOV

 

Prihláška na stiahnutie

 

Spôsob prihlásenia do jazykových kurzov

 

  1. Vyberte si vhodný jazykový kurz podľa zverejneného rozpisu  - ikona KURZY,   vyplňte všetky potrebné údaje na prihláške a odošlite.

 

  1. Odoslaním prihlášky vyjadrujete záujem o  zaradenie do kurzu.

 

  1. Zaradení do kurzu budete až po zaplatení poplatku za Vami vybraný kurz a predložení dokladu o zaplatení  - vygenerovaným potvrdením z internet bankingu, ktoré pošlete na prihlasky@sjske.sk  do 9. septembra 2020.

 

  1. Poslucháčov prijímame do jednotlivých kurzov podľa poradia odovzdávania vyplnených prihlášok spolu s dokladom o zaplatení, nie iba po odoslaní prihlášky.

 

  1. Poslucháč je prijatý na štúdium po odovzdaní prihlášky spolu s dokladom o zaplatení.

 

  1. Po naplnení kurzu si vyhradzujeme právo zaradiť poslucháča do rovnakého kurzu s iným termínom a učiteľom.

 

  1. V prípade, že sa Vami vybraný kurz v septembri neotvorí pre nezáujem poslucháčov, poplatok Vám bude vrátený na Váš účet.

 

  1. Vyučovanie sa začína 14.9.2020.

 

  1. Škola neoznamuje začiatok vyučovania, preto poslucháč nastúpi do kurzu, do ktorého sa zapísal podľa termínu v rozpise kurzov automaticky.

 

  1. Ak zo strany poslucháča nevyhovuje časovo zvolený kurz pri zápise, po dohovore s vyučujúcim je možné vybrať si iný kurz aj v septembri.

 

Počas školského roka prebieha zápis v administratívnej časti budovy školy

 

 

Školné

Údaj pre úhradu školného a ZRPŠ

Úhradu je potrebné  realizovať prostredníctvom internet bankingu a potvrdenie o úhrade je potrebné zaslať emailom na prihlasky@sjske.sk do 9. septembra 2020

 

Školné:

IBAN: SK30 5600 0000 0005 0271 0002

Variabilný symbol: kód učiteľa

Popis/správa pre prijímateľa: meno a priezvisko poslucháča (nie zákonného zástupcu)

 

ZRPŠ:

IBAN: SK29 0900 0000 0000 8213 5880

Variabilný symbol: kód učiteľa

Popis/správa pre prijímateľa: meno a priezvisko poslucháča (nie zákonného zástupcu)

 

KÓD UČITEĽA  (t.j. variabilný symbol):

0001    Mgr. Lacková                         - anglický jazyk

0002    Mgr. Capcarová, PhD.           - nemecký jazyk

0003     Molčáková Olívia                     - kórejský jazyk

0004    Taliansky jazyk                      - lektor

0005    Mgr.Benkó                             - anglický jazyk

0006    Ing.Drahomíra Vaškovská,MBA  - chorvátsky jazyk

0007    PaedDr. Bakajsa                     - anglický jazyk

0008    Ing. Blašková                         - španielsky jazyk

0009    Japonský jazyk                       - lektor

0010    Mgr. Pačutová                        - ruský jazyk

0011    I. Svajková                             - maďarský jazyk

0012    Liu Dong                                - čínsky jazyk

0013    Mgr. Čižmárová                     - anglický jazyk

0014    Anglický jazyk                       - lektor

0015    Mgr. Šariščanová                   - francúzsky jazyk

0016    Mgr.Veronika Palová                 - slovenský jazyk pre cudzincov

0017    Mgr. Bohó Meriačová           - anglický jazyk

0018    PaedDr. Smolejová                - anglický jazyk

0019    Holandský jazyk                    - lektor

 

Elokované pracovisko          Bruselská 18

0020  Mgr. Jusková               

0021  Mgr. Rajničová

0022  Mgr. Micenková          

0023  Mgr. Lászloóvá           

0024  PhDr. Danečková        

 

Elokované pracovisko          Krosnianska 2

0025  Mgr. Miškovičová       

0026  PaedDr. Rigová          

0027  Mgr. Štofková             

0028  Mgr. Černíková           

0029  Ing. Vargová, PhD.     

0030  Mgr. Jakubčáková       

0031  Ing. Sabolová              

0032  Mgr. Brzáčová 

0033  Liu Dong