Tradícia školy

60-ročná tradícia školy

Jazyková škola na Užhorodskej 8 v Košiciach (predtým Ľudová škola jazykov) vznikla v roku 1963 a je najstaršou jazykovou školou v Košickom kraji. Dnes píše svoju 60- ročnú históriu, čo v živote školy už niečo znamená.

Od školského roku 1963/64,keď začala vstupovať do povedomia Košičanov, sa v jej živote i práci veľa zmenilo. V tomto období bola jediná svojho druhu na Slovensku. Jej vznik sa viaže s menom prvého riaditeľa Antona Lengyela a s budovou Základnej deväťročnej školy na Puškinovej ulici, kde sa začalo s prvým vyučovaním cudzích jazykov. V jej úplných začiatkoch bol veľký záujem o štúdium cudzích jazykov, škola evidovala okolo 1800 študentov, z toho asi 1000 dospelých a ponúkalo sa 5 cudzích jazykov a to anglický, francúzsky, španielsky ,nemecký a taliansky jazyk. V prvých rokoch prevažoval záujem o nemecký jazyk.

Začiatky činnosti ĽŠJ

Začiatky, čo sa týka materiálneho vybavenia, boli ťažké. Začínalo sa bez zborovne pre učiteľov, kabinetov, knižnice, či špeciálne vybavených učební. Prvé desaťročie škola oslávila v podnájme ZDŠ na Škultétyho ulici pri nezmenenom vedení školy.

20. výročie svojho založenia si škola pripomenula na Odborárskej ulici. Postupne ako rástli nároky na prácu tejto výberovej školy, zlepšovalo sa aj jej materiálne vybavenie. (Riaditeľňa, zborovňa, administratívna miestnosť, knižnica). Počas tohto obdobia škola nadobudla prvé základy svojej existencie, zameriavala sa najmä na výučbu žiakov a stále viacej vzrastal a prevládal záujem o anglický jazyk.

V školskom roku 1986/87, po odchode prvého riaditeľa do dôchodku, začala škola pracovať pod vedením PaedDr. Kláry Hodničovej. V tomto roku sa rozbehla aj činnosť Združenia rodičov a priateľov školy. V spolupráci so ZRPŠ sa organizovali týždenné letné jazykové kurzy a tematické jazykové zájazdy v rámci Slovenska. Začala sa rozvíjať družobná činnosť s jazykovou školou v Miškolci a s Ľudovou školou jazykov v Klatovách. ZRPŠ spolupracovala aj pri organizovaní rôznych školských akcií, súťaži, Akadémii pre rodičov a žiakov či odmeňovaní.

Bodku za sťahovaním z jedného prenajatého priestoru do druhého dal školský rok 1987/88, keď Ľudovej škole jazykov pridelili samostatné priestory zrušenej materskej školy na Užhorodskej ulici 8. Výrazné úspechy sa dosiahli aj v celomestských jazykových súťažiach a olympiádach.

V roku 1990 sa riaditeľkou školy stala Mgr. Olívia Barabášová. S novými spoločenskými podmienkami sa dostávajú cudzie jazyky stále viac do povedomia. Odvtedy škola pracuje v podmienkach, ktoré vyhovujú trendu vyučovania cudzích jazykov. Pri každej učebni je kabinet vybavený didaktickou technikou, modernými pomôckami, knihami, časopismi...až dodnes. Začali sa organizovať celoškolské projektové súťaže s prezentáciou projektov v hale školy, vianočné, veľkonočné či koncoročné akadémie pre rodičov. Učitelia sa aktívne zúčastňovali na kurzoch so zahraničnými lektormi v Čechách a seminároch anglického jazyka v Bratislave a vo Viedni. Naďalej intenzívne spolupracovalo Rodičovské združenie, ktoré pomáhalo pri rôznych školských akciách, v ktorých najdôležitejšou  bolo nadviazanie kontaktov so školami vo Veľkej Británii a v Rakúsku. V roku 1992 začal v ĽŠJ pracovať divadelný krúžok THEATRE, ktorého členovia pripravili anglický program nielen pre všetkých žiakov školy, ale aj na vystúpenie v júli 1993 v Anglicku. Do ponuky kurzov sa dostávajú nové ako príprava na certifikáty FCE, rozširujúce kurzy ako živá angličtina (Living English),potulky svetom (Small World) či rozprávková angličtina pre menších (Fairy Tale English) ,English Show či obchodná angličtina. Zaujímavosťou sa stali aj kurzy cez internet.

V roku 2014 nastúpil na miesto riaditeľa školy Ravi Bhutani po odcvhode p. riaditeľky Barabášovej do dôchodku.

V súčasnosti vedie JŠ Martina Bakajsa a škola ponúka najviac cudzích jazykov v kraji, momentálne 13, medzi ktoré nepochybne patria aj exotické jazyky ako čínsky, japonský či kórejsky. Školu v súčasnosti navštevuje priemerne vyše 650 študentov od 6 rokov až po seniorov. Snažíme sa študentom spríjemniť učenie sa jazyka aj rôznymi aktivitami ako súťaž o naj tekvicu, vianočnou akadémiou, karnevalom, jazykovým festivalom, oslavou MDD, jazykovo-poznávacimi pobytmi v zahraničí v spolupráci so zahraničnými lektormi, ktorí pôsobia aj na našej škole. Naši študenti mali možnosť navštíviť USA, Maroko, Island, Maltu, Holandsko, Španielsko, Madeiru či Cyprus. Tajomstvom úspechu tejto jazykovej školy je nepochybne to, že škola žije jazykom, učenie je príjemným zážitkom v priateľskej atmosfére, kde sa dôraz kladie na komunikáciu a praktické využitie jazyka. Študenti majú aj naďalej v ponuke prípravy na certifikáty FCE,CAE, DELE, alebo Goethe. Vďaka pandémii sme získali študentov aj z iných kontinentov, kedy sa otvorila slovenčina pre cudzincov a kórejský jazyk. Na začiatku školského roka majú študenti možnosť otvorených hodín aj so zahraničnými lektormi. Škola každoročne ponúka workshopy aj pre učiteľov cudzích jazykov v spolupráci s Cambridge University Press. Tohto roku sme úspešne získali grant  Erasmus plus pre všetkých našich lektorov, ktorí vycestujú do zahraničia za novými zážitkami spojené so samotným vzdelávaním. Navštívia Madeiru, Island, Francúzsko či Grécko.