Tradícia školy

VYŠE 50-ROČNÁ TRADÍCIA

Jazyková škola * Language School * Sprachschule * L´école des langues * Scuola di lingua * Escuela de lenguas

Jazyková škola / štátna / na Užhorodskej 8 v Košiciach / predtým Ľudová škola jazykov / vznikla v r. 1963, teda píše svoju históriu už viac ako 50 rokov. Viac ako päťdesiat rokov v živote školy už niečo znamená. Za toto obdobie sa tu vystriedalo množstvo detí, žiakov, študentov a dospelých z Košíc i okolia, ktorí sa učili anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, španielsky jazyk a ruský.

V súčasnej dobe, keď sme vstúpili do Európskej únie, výučba cudzích jazykov zaujíma miesto, ktoré si zasluhuje zvýšenú pozornosť. Členské štáty Európskej únie orientujú svoju politiku v oblasti vzdelávania na oblasť výučby cudzích jazykov, aby zotrením štátnych hraníc neostali hranice jazykové.

„ Jazykové vzdelanie je mostom k porozumeniu a napredovaniu.“

Hlavným cieľom Jazykovej školy je voliť postupy, ktorých základom je komunikatívny princíp, zameranie sa na získanie a zvyšovanie komunikatívnej kompetencie poslucháča a na kvalitu výučby. Našou úlohou je pripravovať našich žiakov pre dorozumievanie v cudzom jazyku mimo školského prostredia na primeranej úrovni. Dôraz kladieme na zvládnutie živej reči, aby si žiaci a študenti s nadšením osvojili cudzí jazyk a používali ho v rámci osobnej a pracovnej komunikácie.

„ Nič veľké sa nikdy nedosiahlo bez nadšenia.“ / R.W. Emerson/

Táto úroveň by mala byť taká, aby sa žiak po príchode do cudzojazyčného prostredia necítil izolovaný,ale aby cudzí jazyk bol preňho prostriedkom na rýchle zorientovanie sa v cudzojazyčnej realite a slobodného prejavenia vlastnej osobnosti.

Naučiť sa cudzí jazyk je možné len jeho stálym precvičovaním a používaním.

„ Jazyk je jediný nástroj, ktorý sa stálym používaním ostrí.“ / W. Irwing/.

Naša Jazyková škola je nápomocná základným a stredným školám. Žiaci a študenti ,ktorí nás navštevujú, buď sa učia iný jazyk ako na svojej škole, alebo si rozširujú, precvičujú, používajú vedomosti z toho istého jazyka.

Naším cieľom je, aby žiaci chápali učenie ako príjemný zážitok. Chceme ich prácu uľahčiť, spríjemniť, ale na druhej strane dosiahnuť vynikajúce výsledky. K tomu, aby kúzlo novosti cudzieho jazyka nevyprchalo, aby záujem sa zvyšoval, využívame aktivizujúce, motivačné, súťaživé aj hravé formy práce.

„Chuť k práci je prvou pomôckou úspechu, vytrvalosť druhou.“ / O.S. Marden/

Jazyk je neodmysliteľnou zložkou vzdelania každého človeka. Často je podmienkou prijatia do škôl, ale aj do zamestnania. Vstupom do Európskej únie sa nároky zvyšujú a je vhodná nielen znalosť jedného cudzieho jazyka, ale aj viacerých. Stále sa potvrdzuje platnosť starého príslovia

„ Koľko jazykov ovládaš, toľkokrát si človekom.“