we offer you a large number of high quality luxury tbfreewheelers. market trends publish to a good deal of famous brand there are a number, high quality https://tagheuerreplica.ru/ is one of them. https://www.fakecrr.ru for sale in usa layout to make unique performs. vape on sale for sale in usa layout to make unique performs. upwards of forty years have proven to be reddit alexandermcqueenreplica.ru thought leader. manoloblahnikreplica.ru looks exactly as a genuine.

 

FAQs

 1. Aké jazyky sa u vás môžem naučiť?

V ponuke Jazykovej školy Užhorodská je 10 jazykov: anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, španielsky, ruský, maďarský, japonský, arabský a indický jazyk.

 1. Akými metódami vyučujete?

V procese výučby využívame kombináciu moderných metód s overenými postupmi, čím dosahujeme dobré výsledky u poslucháčov Jazykovej školy. Zameriavame sa na schopnosť komunikovať s ohľadom na gramatické zručnosti a slovnú zásobu a aby hodiny neboli nadmerne vyčerpávajúce, siahneme aj po hravých formách výučby.

 1. Môžem sa prísť nezáväzne pozrieť na hodinu?

Áno, v priebehu celého školského roka má každý záujemca možnosť vyskúšať si ktorýkoľvek kurz bezplatne, dokonca aj viacero kurzov, aby po následnej konzultácii získal taký kurz, ktorý naozaj potrebuje a vyhovuje jeho znalostiam a ambíciám.

 1. Získam po absolvovaní kurzu certifikát?

Po absolvovaní každej úrovne získa poslucháč „OSVEDČENIE“ o absolvovaní kurzu danej úrovne (A1-C1), počtom hodín a prospechom. Osvedčenie je so štátnym znakom a dokladom o absolvovaní kurzu na štátnej jazykovej škole.

 1. Ako zistím do ktorej úrovne patrím?

Jednoducho. Záujemca môže absolvovať krátky test, na základe ktorého zvolíme vhodnú úroveň a zároveň má možnosť vyskúšať si kurz/hodinu bezplatne. Niekedy sa môže stať, že napriek výsledku testu a absolvovaniu vzorovej hodiny zaradenie nie je optimálne. V takom prípade môže poslucháč kedykoľvek prestúpiť do vhodného kurzu.

 1. Ako dlho trvá kurz?

Kurz je naplánovaný na 10 mesiacov, spravidla od septembra do júna a frekvencia vyučovania je buď jeden krát týždenne, alebo dva krát týždenne. Každá vyučovacia hodina je v rozmedzí 90 minút. Jazyková škola Užhorodská má v ponuke kurzy dopoludňajšie ako aj popoludňajšie. Vždy podľa aktuálneho rozvrhu.

 1. Dostanem ku kurzu aj učebnice?

Učebnice nie sú zahrnuté v poplatku za štúdium, je potrebné si ich zakúpiť. Avšak počas celej doby trvania kurzu je poslucháčom poskytovaný dodatočný študijný materiál, konzultácie s lektorom, on-line komunikácia.

 1. Kde prebieha výučba?

Výučba prebieha v priestoroch Jazykovej školy, na Užhorodskej 8, Košice.

 1. Ako môžem zaplatiť za kurz?

Platba za kurz je možná použitím poštovej poukážky, ktorú dostane poslucháč pri zápise, alebo prostredníctvom prevodu na účet. Číslo účtu: 502710002/5600.

 1. Je súčasťou kurzu aj testovanie?

V priebehu kurzu každý poslucháč absolvuje dva testy, spravidla na polrok a na konci školského roku. Tieto testy sú podmienkou pre získanie osvedčenia o absolvovaní kurzu.

 1. Ako rýchlo sa naučím cudzí jazyk?

Odpoveď na túto otázku je individuálna v závislosti od schopností poslucháča, priamo úmerná času, ktorý venuje štúdiu a príprave, frekvencie využívania jazyka v každodennom živote. Naši pedagógovia vyvíjajú maximálne úsilie, aby Vaše výsledky boli čo najlepšie a vždy sa môžete na nich obrátiť s konzultáciou. Samozrejme, každá úroveň obsahuje určitý celok komplexného jazyka a je na rozhodnutí poslucháča na akú jazykovú úroveň sa chce dostať.

 1. Aké vekové kategórie môžu navštevovať kurzy?

Jazyková škola Užhorodská poskytuje vzdelávanie pre vekové kategórie od 6 rokov do nekonečna J .

 1. Je možné vykonať vo vašej škole jazykové skúšky?

Štátne jazykové skúšky naša škola nevykonáva. Je v našej kompetencii zorganizovať skúšky z anglického jazyka „FCE“ skúšky na základe dostatočného počtu záujemcov - minimálny počet 6.

 1. Kto sú vaši lektori?

Všetci lektori sú kvalifikovanými pedagógmi s aprobáciou na daný jazyk a s odbornými skúsenosťami. V súčasnej dobe máme aj dvoch „native speakerov“ na jazyky: francúzsky a anglický.

 1. Prebieha výučba len v cudzom jazyku?

V závislosti od úrovne sa využíva počas vyučovania aj slovenský jazyk, čím vyššia úroveň, tým menej slovenčiny.

 1. Čo v prípade absencie?

Pokiaľ poslucháč vymešká niektoré hodiny, je možné dohodnúť si konzultáciu s lektorom. Hodiny sa však nenahrádzajú. Poslucháč má vždy možnosť kurz opätovne začať navštevovať bez ohľadu na počet vymeškaných hodín.

 1. Mám nárok na zľavu zo školného?

Výšku školného vždy určuje zriaďovateľ školy - mesto Košice. Nárok na zľavu je každoročne aktualizovaný podľa školského zákona a všeobecne záväzného rozhodnutia mesta Košice.

 1. Koľko úrovní škola poskytuje?

V každom jazyku je 6 úrovní pokročilosti. Teda od úplných začiatočníkov až po pokročilých.

 1. Môžem žiadať o vrátenie školného?

Podľa zákona NR SR č. 245/2008, §53, ods. 8 je možné vrátiť školné, ak poslucháč o vrátenie písomne požiada do 30. septembra.

 1. Koľko študentov je v triede?

V jednotlivých kurzoch je počet poslucháčov od 6-12, tento počet sa ale mení v závislosti na dochádzke poslucháčov.