we offer you a large number of high quality luxury tbfreewheelers. market trends publish to a good deal of famous brand there are a number, high quality https://tagheuerreplica.ru/ is one of them. https://www.fakecrr.ru for sale in usa layout to make unique performs. vape on sale for sale in usa layout to make unique performs. upwards of forty years have proven to be reddit alexandermcqueenreplica.ru thought leader. manoloblahnikreplica.ru looks exactly as a genuine.

 
 1. Aké jazyky savás môžem naučiť?

ponuke Jazykovej školy Užhorodská je 13 jazykov: anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, španielsky, ruský, maďarský, japonský, kórejský, švédsky, čínsky, slovenčina pre cudzincov, chorvátsky.

 1. Akými metódami vyučujete?

procese výučby využívame kombináciu moderných metódoverenými postupmi, čím dosahujeme dobré výsledkyposlucháčov Jazykovej školy. Zameriavame sa na schopnosť komunikovaťohľadom na gramatické zručnostislovnú zásobu. Aby hodiny neboli nadmerne vyčerpávajúce, siahneme aj po hravých formách výučby.

 1. Môžem sa prísť nezáväzne pozrieť na hodinu?

Áno, v priebehu celého školského roka  každý záujemca možnosť vyskúšať si ktorýkoľvek kurz bezplatne, dokonca aj viacero kurzov, aby si po následnej konzultácii zvolil taký kurz, ktorý naozaj potrebujevyhovuje jeho znalostiamambíciám.

 1. Získam po absolvovaní kurzu certifikát?

Po absolvovaní každej úrovne získa poslucháč „OSVEDČENIE“ o absolvovaní kurzu danej úrovne (A1-C1) s počtom hodínprospechom. Osvedčenie je so štátnym znakomdokladomabsolvovaní kurzu na štátnej jazykovej škole.

 1. Ako zistím úroveň svojich vedomostí?

Záujemca môže absolvovať krátky test, na základe ktorého zvolíme vhodnú úroveňzároveň  možnosť vyskúšať si kurz/hodinu bezplatne. Niekedy sa môže stať, že napriek výsledku testuabsolvovaniu vzorovej hodiny zaradenie nie je optimálne. V takom prípade môže poslucháč kedykoľvek prestúpiť do vhodného kurzu.

 1. Ako dlho trvá kurz?

Kurz je naplánovaný na 10 mesiacov od septembra do júna a frekvencia vyučovania je buď jeden krát týždenne, alebo dvakrát týždenne. Každá vyučovacia hodina trvá 90 minút. Jazyková škola Užhorodská ponuke kurzy dopoludňajšie ako aj popoludňajšie. Vždy podľa aktuálneho rozvrhu.

 1. Dostanem ku kurzu aj učebnice?

Učebnice nie  zahrnutépoplatku za štúdium, je potrebné si ich zakúpiť. Avšak počas celej doby trvania kurzu je poslucháčom poskytovaný dodatočný študijný materiál, konzultácielektorom, on-line komunikácia.

 1. Kde prebieha výučba?

Výučba prebiehapriestoroch Jazykovej školy, na Užhorodskej 8 a jej elokovaných pracoviskách, ZŠ Bruselská 18 a ZŠ Krosnianska 2.

 1. Ako môžem zaplatiť za kurz?

Platba za kurz je možná použitím poštovej poukážky, ktorú dostane poslucháč pri zápise, alebo prostredníctvom prevodu na účet. Účty  zverejnené na webstránke školy.

 1. Je súčasťou kurzu aj testovanie?

priebehu kurzu každý poslucháč absolvuje dva testy, spravidla na polrokna konci školského roka. Tieto testy  podmienkou pre získanie osvedčeniaabsolvovaní kurzu.

 1. Ako rýchlo sa naučím cudzí jazyk?

Odpoveď na túto otázku je individuálnazávislosti od schopností poslucháča, priamo úmerná času, ktorý venuje štúdiupríprave, frekvencie využívania jazykakaždodennom živote. Naši pedagógovia vyvíjajú maximálne úsilie, aby Vaše výsledky boli čo najlepšievždy sa môžete na nich obrátiťkonzultáciou. Samozrejme, každá úroveň obsahuje určitý celok komplexného jazyka a je na rozhodnutí poslucháča na akú jazykovú úroveň sa chce dostať.

 1. Aké vekové kategórie môžu navštevovať kurzy?

Jazyková škola Užhorodská poskytuje vzdelávanie pre vekové kategórie od 6 rokov do seniorského veku.

 1. Je možné vykonať vo vašej škole jazykové skúšky?

Štátne jazykové skúšky naša škola nevykonáva. Je v našej kompetencii zorganizovať skúšky z anglického jazyka „FCE“ na základe dostatočného počtu záujemcov - minimálny počet 6.

 1. Kto  vaši lektori?

Všetci lektori  kvalifikovaní  pedagógovia aprobáciou na daný jazyk.  Súčasťou pedagogického kolektívu  zahraniční lektori.

 1. Prebieha výučba lencudzom jazyku?

závislosti od úrovne sa využíva počas vyučovania aj slovenský jazyk, čím vyššia úroveň, tým menej slovenčiny.

 1. Čoprípade absencie?

Pokiaľ poslucháč vymešká niektoré hodiny, je možné dohodnúť si konzultáciulektorom. Hodiny sa však nenahrádzajú. Poslucháč  vždy možnosť kurz opätovne navštevovať bez ohľadu na počet vymeškaných hodín.

 1. Mám nárok na zľavu zo školného?

Výšku školného vždy určuje zriaďovateľ školy - mesto Košice. Nárok na zľavu je každoročne aktualizovaný podľa  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice.

 1. Koľko jazykových úrovní škola poskytuje?

každom jazyku je 6 úrovní pokročilosti. Teda od úplných začiatočníkov  po pokročilých.

 1. Môžem žiadaťvrátenie školného?

Podľa zákona NR SR č. 245/2008, §53, ods. 8 je možné vrátiť školné, ak poslucháč o vrátenie písomne požiada do 30. septembra.

 1. Koľko študentov je v triede?

jednotlivých kurzoch je počet poslucháčov od 6-12, tento počet sa  menízávislosti na dochádzke poslucháčov.