Metodický deň 2017

Metodický deň 2016

Metodický deň učiteľov a vychovávateľov základných škôl, základných umeleckých škôl, jazykových škôl  a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice

Metodický deň 2017 sa uskutočnil dňa 2. februára 2017 v priestoroch Jazykovej školy Užhorodská, v jej sídle na Užhorodskej ulici 8, Košice.

Aktivity organizované Cambridge University Press v spolupráci s Jazykovou školou boli venované rozvoju myslenia mladších žiakov v triede. Podujatie bolo rozdelené do dvoch blokov. 

Počas prvého bloku prebehla diskusia o fonetických aspektoch jazyka, pričom sa tak lektori ako diskutujúci pedagógovia zhodli, že kľúčovým prvkom v procese zapamätania si slovnej zásoby pri výučbe cudzieho jazyka u mladších žiakov tvorí predstavivosť. Na demonštráciu boli použité ukážky zo Super Minds, primárnych učebníc z Cambridge University Press.

 

Druhý blok bol venovaný téme, ktorá je pri výučbe jazykov absolútne kľúčová. Jej  názov bol Rozprávanie je povolené.

Táto prednáška sa zamerala na rozvoj rečových zručností. V krátkosti bolo predstavené metodické zázemie a aktivity, ktoré môžu byť použité na rozvoj komunikácie. Na ilustráciu boli použité ukážky z Cambridge English Prepare! a More! z Cambridge University Press. Počas každého bloku MD bol vyhradený priestor na diskusiu a rozoberanie jednotlivých poznámok, či návrhov.